Vragen? info@checkmp.be of 0496/15.62.82

Algemene voorwaarden

1 . Identiteit: de verkoper en uitbater van de webwinkel is:

M & P bvba, met maatschappelijke zetel te 3960 Opitter, Bergstraat 22, BELGIË, met als ondernemingingsnummer BE0883.679.601 

2. Algemene bepalingen

Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden, inclusief die van alle andere, omvatten een uitgaand document van M & P bvba), van toepassing op eender welk (electronisch) document uitgaand van M & P bvba) webwinkel gekocht goed wordt verstaan) van de webwinkel van M & P bvba een op bestelling leverende hoeveelheid van een aankoop verricht op deze webwinkel.

De eindgebruiker is gehouden bij het plaatsen van een bestelling en het invullen van deze voorwaarden.

M&P bvba kan deze algemene verkoopsvoorwaarden op elk ogenblik aanpassen, doch de algemene verkoopsvoorwaarden van kracht op het ogenblik van het sluiten van een verkoopsovereenkomst tussen de eindgebruiker en M & P bvba blijven deze overeenkomst verder beheersen.

Geografisch toepassingsgebied

Deze webwinkel beperkt zich tot het geografisch gebied België. Zodoende geldt het aanbod van M & P bvba enkel ten overstaan van de eindgebruikers die een leveringsadres gelegen op Belgisch grondgebied hebben.

Taal

De verkoopsovereenkomst wordt gesloten worden in het Nederlands.

Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is enkel het Belgisch recht van toepassing. Voor eventuele geschillen (van welke aard dan ook) zijn de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Tongeren bevoegd.

3. Het tot stand komen van de overeenkomst.

De verkoopsovereenkomst tussen M & P bvba en de eindgebruiker komt slechts tot stand op het ogenblik dat M & P bvba deze heeft bevestigd via bevestigingsmail. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van de overeenkomst. 

M & P bvba behoudt zicht het recht voor bijkomende informatie te vragen aan de eindgebruiker vooraleer de verkoopsovereenkomst te sluiten (en dus te bevestigen), dan wel om deze te weigeren.

M & P bvba behoudt zich evenzeer het recht voor om het sluiten van een verkoopsovereenkomst aan bijkomende door M & P bvba te bepalen voorwaarden te onderwerpen in geval het gaat om grote bestellingen, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of in geval problemen zijn opgetreden bij eerder tussen M & P bvba en de eindgebruiker afgesloten overeenkomsten.

Ook in geval M & P bvba bijkomende informatie opvraagt of voorwaarden vastlegt, zal de verkoopsovereenkomst pas tot stand komen nadat de eindgebruiker deze voorwaarden heeft aanvaard en er navolgend een bevestigingsmail is verstuurd door M & P bvba

De betaling van de producten kan uitsluitend vooraf door middel van volgende betaalkaarten:

VISA/MASTERCARD/BANCONTACT.

Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over het internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig. 

4. Levering, leveringstijden en eigendomsoverdracht

In de bevestigingsmail zal M & P bvba opgeven op welke datum de levering zal plaatsvinden.  Teneinde de levering zo vlot mogelijk te laten verlopen, zal de transportdienst daags voor de levering telefonisch (liefst GSM) contact opnemen met de eindgebruiker teneinde de tijdsperiode (van 2 uur) door te geven waarbinnen de levering zal plaatsvinden. De telefonische coördinaten zullen enkel worden gebruikt voor leveringsdoeleinden en worden onder geen beding aan derden doorgegeven.

Afwijkingen van de afgesproken leverdatum of het leveradres, dient u ten laatste 2 weken voor de geplande leverdatum te communiceren op volgend adres: info@checkmp.be

Voor laattijdig uitstellen wordt een leverkost van € 50 aangerekend.

Indien u niet aanwezig bent op de afgesproken datum om de goederen in ontvangst te nemen en er een tweede levering nodig is, dan dient u via info@checkmp.be een nieuwe datum af te spreken. Hiervoor wordt een extra transportkost van € 50 aangerekend.

Van zodra de levering heeft plaatsgevonden gaat het risico van de goederen over op de eindgebruiker/koper. 

5. Bedenktijd.

Voor alle producten gekocht op de webwinkel van M & P bvba beschikt de eindgebruiker over een bedenktijd van 14 dagen. Deze periode gaat in op het ogenblik van de levering op het adres dat is opgegeven door de eindgebruiker, ongeacht wie de goederen in ontvangst neemt. Dit recht van verzaking is niet van toepassing voor zakelijke klanten/eindgebruikers.
Het verzakingsrecht vervalt wanneer zowel het product als de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren.

Indien de koper gebruik wenst te maken van het verzakingsrecht dient dit binnen voormelde 14 kalenderdagen worden gedaan, te rekenen vanaf de dag die volgt op de dag van de levering van het product. Het dient schriftelijk te worden uitgeoefend op het fysiek of electronisch adres onderaan dit artikel vermeld en wordt als tijdig beschouwd indien de kennisgeving van het verzakingsrecht wordt verstuurd voor de termijn van 14 dagen is verstreken. Aan het uitoefen van het verzakingsrecht hangen geen kosten vast en er hoeft geen reden voor te worden opgegeven.

De goederen dienen op kosten van de koper onbeschadigd, ongebruikt en ongeopend (in originele staat en in originele verpakking) uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na levering te worden geretourneerd. De verzenddatum geldt als controle. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending, evenals het bankrekeningnummer waarop het aankoopbedrag kan teruggestort worden. Dit aankoopbedrag zal binnen de 30 dagen na ontvangst van de goederen integraal terugbetaald worden.

Als blijkt dat de goederen waarvoor het verzakingsrecht wordt uitgeoefend niet onbeschadigd, ongebruikt en ongeopend (in originele staat en in originele verpakking) zijn wanneer deze ontvangen worden door M & P bvba, zal het product verder eigendom blijven van de koper en zal M & P bvba niet tot enige terugbetaling overgaan . Op verzoek van de koper kan het product opnieuw naar de koper worden geleverd, doch mits het betalen van de bijhorende verzendkosten.

6. Productinformatie.

Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die verstrekt worden (op welke wijze dan ook) worden zo nauwkeurig mogelijk gedaan.

M & P g.c.v. is niet aansprakelijk voor adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.

7. Garantiebepalingen.

Op elk product geldt een waarborg zoals bedoeld door artikel 1649bis B.W. en dit gedurende een periode van 2 jaar na levering. Deze termijn vangt aan daags na de levering aan het leveringsadres zoals opgegeven door de eindgebruiker. Het kasticket (of factuur)  én de leverbon gelden als enige vorm van garantiebewijs en moeten kunnen voorgelegd worden om aanspraak te kunnen maken op de wettelijke garantieregeling. 
Zakelijke verkopen zijn uitgesloten van deze garantieregeling.

Bij levering dient de eindgebruiker elke zichtbare schade (inclusief : beschadigde verpakking) steeds te vermelden op de leverbon. Bij gebreke daaraan zullen klachten omtrent zichtbare schade niet meer aanvaard worden.

8. Overmacht.

In geval zich een situatie van overmacht voor doet, worden de leverings- en andere verplichtingen van M & P bvba opgeschort gedurende de periode waarin deze situatie van overmacht duurt. Zo ook wanneer deze situatie zich pas zou voordoen nadat de leveringstermijn al was verstreken. 
Indien deze periode van overmacht langer dan 8 weken aansleept, kunnen beide partijen er voor kiezen om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen mits schriftelijke melding, zonder dat M & P bvba of de eindgebruiker een schadevergoeding een elkaar zijn verschuldigd.

Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van M & P bvba onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen ten opzichte van de koper volledig of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van de verplichtingen in alle redelijkheid niet kan worden verlangd van M & P bvba, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was te voorzien.  Onder overmacht zal in ieder geval ook worden verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, onlusten, overstroming, stormschade, stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, in- en uitvoerverboden, optreden van werknemers-organisaties, waardoor uitvoering van een opdracht onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van producten aan M & P bvba door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst van de producten, welke de normale bedrijfsvoering storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken.

9. Prijzen.

Alle prijzen zijn uitgedrukt in EURO en zijn inclusief BTW.

Promoties op artikelen zijn enkel geldig zolang deze geafficheerd staan op de webshop.

10. Intellectuele eigendomsrechten – verwijzingen.

De inhoud van de webwinkel van M & P bvba, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan M & P bvba of andere rechthoudende derden.

Reproductie en/of gebruik ervan zijn niet toegelaten.

Het is mogelijk dat M & P bvba op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. M & P bvba is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

11. Beperking van aansprakelijkheid.

De informatie op de website is algemeen en is niet bedoeld als persoonlijk aanbod en/of advies aan de bezoeker/gebruiker. 

Ondanks grote inspanningen om dit te vermijden, kunnen zich toch onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. In dit geval, en bij tijdelijke onbeschikbaarheid van de website, zal M & P bvba de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. 
M & P bvba kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. 
Onjuistheden kan u steeds melden aan de beheerder van de website op het adres: info@checkmp.be

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. M & P bvba geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. 

M & P bvba kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.


De website kan hyperlinks bevatten naar websites van pagina's van derden, van daar onrechtstreeks naar fragment. Het plaatsen van links naar deze website van pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. 
M & P bvba is niet verantwoordelijk voor het gebruik van deze website en kan ook niet worden gebruikt voor de inhoud van de.